Public Association Moscow Charitable Trustee Fund of the Tsyolkovsky Moscow State Aviation Technological University

Foundation date: 5 May 1999
Registration date: 17 June 1999
Address: 103767, Moscow, Petrovka St. 27

President

Vice President

General Director

First Deputy
General Director


Liberzon M.R.

Borisov A.I.

Gourov A.I.

Zakharov V.I.

 

Charitable Public Association Moscow Region Trustee Fund of the Tsyolkovsky Moscow State Aviation Technological University

Foundation date: 3 October 1998
Registration date: 15 February 1999
Address: Moscow Region, Ramenskoe, Gurjeva St. 2

President

Vice President

General Director

Deputy General Director


Gourov A.I.

Liberzon M.R.

Zakharov V.I.

Zynyaev V.V.

 

Interregional Public Association Siberian Charitable Trustee Fund of the Tsyolkovsky Moscow State Aviation Technological University

Foundation date: 19 June 1998
Registration date: 16 July 1998
Address: 660012, Krasnoyarsk, Sudostroitel'naya St. 117-a

Chairman
of the Trustee Board

Senior Vice President

Vice President

Vice President

Vice President

Vice President

Vice President

Vice President


 Lebed A.I. 

Liberzon M.R.

Vasilenko N.V.

Gourov A.I.

Doronina V.K.

Zakharov V.I.

Ivannikov V.M.

Shipovalov Yu.G.